Õppe- ja kasvatustegevus

2021/22 ÕPPEAASTA TEEMA: HÜVASTI VANA VAHVA LASTEAIA MAJA!

 

 

Lasteaia üldeesmärgid 2021/22 õppeaastaks:

  • Õpetame läbi mängu ja väärtuskasvatuse mõistma ümbritsevat keskkonda;
  • Väärtustame tervist- mängime, õpime ja liigume võimalikult palju värskes õhus;
  • Teeme koduga tihedat koostööd;
  • Meenutame oma vana lasteaiamaja läbi mälestuste ja pajatuste.

 

Õppeaasta põhieesmärkide realiseerimine toimub läbi õppe -ja kasvatustegevuste ning vaba mängu!

Õppeaasta eesmärgid valdkonniti:

 

EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE

Eesmärk: Lasteasutuse juhtimine on kõigile arusaadav, juhtimise aluseks on ühiselt kokkulepitud visioon, missioon, väärtused ja eesmärgid, mis aitavad tugevdada lasteaia eripära

 

PERSONALI JUHTIMINE

Eesmärk: Lasteaias töötab professionaalne ja motiveeritud personal

 

KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA

Eesmärk: Koostöövõrgustiku arendamine ja erinevate huvigruppide kaasamine lasteaia arendustegevustesse

 

RESSURSSIDE JUHTIMINE

Eesmärk: Eelarveliste ressursside sihipärane ja otstarbekas kasutamine

 

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUS

Eesmärk: Lastele on loodud turvaline ja lapsest lähtuv õpikeskkond.