Õppe- ja kasvatustegevus

2022/23 ÕPPEAASTA TEEMA: ELAS KORD ÜKS MUINASJUTT…”

Lasteaia üldeesmärgid 2022/23 õppeaastaks:

  • Läbi muinaslugude ja pajatuste saame uusi teadmisi ja oskusi.
  • Lasteaia meeskonna ühise väärtuskäitumise kujundamine ja selle rakendamine igapäevatöös.
  • 40 aastat maja, kellel oli nime vaja.

Lapse arengu toetamine lähtuvalt lasteaia põhiväärtustest:

  • KOOSLOOME
  • TEGUTSEMISRÕÕM
  • KODULOOLISUS

Õppeaasta eesmärgid valdkonniti:

 

EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE

Eesmärk: Lasteasutuse juhtimine on avatud, kaasatud, suunatud koosloomele ja heale info liikumisele.

 

PERSONALI JUHTIMINE

Eesmärk: Personal on motiveeritud, mõistab koostöökultuuri põhimõtteid ja oskab enda pädevusi analüüsida.

 

KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA

Eesmärk: Lapsevanemate kaasamise ja info jagamise süstematiseerimine. Välise koostöövõrgustiku hoidmine ja arendamine.

 

RESSURSSIDE JUHTIMINE

Eesmärk: Eelarveliste ressursside sihipärane ja otstarbekas kasutamine

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUS

Eesmärk: Õpi- ja kasvukeskkond toetab lapse igakülgset arengut