Õppe- ja kasvatustegevus

2023/24 õppeaasta teema: MUINASJUTT KUI MEIE LUGU…

Lasteaia üldeesmärgid:
● Läbi lugude ja kogemuste saab laps uusi teadmisi ja oskusi;
● Tutvustame lastele ja kõigile teistele osapooltele lasteaia uut lugu ja kirjutame selle meie muinasjuttu;
● Kujundame vaimse ja füüsilise keskkonna lastest lähtuvaks;
● Tutvustame põhiväärtusi erinevatele osapooltele ja lõimime neid igapäevategevustesse.

 

Lapse arengu toetamine lähtuvalt lasteaia põhiväärtustest:
KOOSLOOME
TEGUTSEMISRÕÕM
KODULOOLISUS

Õppeaasta eesmärgid valdkonniti:

 

EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE

Eesmärk: Lasteasutuse juhtimine on avatud, kaasatud, suunatud koosloomele ja heale info liikumisele.

 

PERSONALI JUHTIMINE

Eesmärk: Personal on motiveeritud, mõistab koostöökultuuri põhimõtteid ja oskab enda pädevusi analüüsida.

 

KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA

Eesmärk: Lapsevanemate kaasamise ja info jagamise süstematiseerimine. Välise koostöövõrgustiku hoidmine ja arendamine.

 

RESSURSSIDE JUHTIMINE

Eesmärk: Eelarveliste ressursside sihipärane ja otstarbekas kasutamine

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUS

Eesmärk: Õpi- ja kasvukeskkond toetab lapse igakülgset arengut